ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА

РАЗДЕЛ 1

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

  • Настоящите Официални правила определят реда и условията за провеждане на Промоционална игра “Играй и спечели със Сладея прахосмукачка – робот”  (наричана по-долу за краткост „Промоцията“/“Играта“) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Промоцията с физическите лица, участващи в нея.

1.2. Промоционалната игра се организира и провежда от „Захарни заводи трейд“ ЕАД, ЕИК 203498960, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I” № 29 („Организатор“).

1.3. Вземайки участие в Играта, Участниците се съгласяват с настоящите Официални правила и декларират, че са запознати с тях, приемат ги и се задължават да ги спазват.

1.4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила от момента на публикуването им на интернет адрес: www.sladea.bg.

1.5. Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоционалната игра във вида, в който са публикувани на следния интернет адрес: www.sladea.bg.

1.6. Организаторът осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта “Играй и спечели със Сладея прахосмукачка – робот”.

РАЗДЕЛ 2

СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА. КОМУНИКАЦИЯ.

2.1. Промоционалната игра се организира и провежда в следните търговски обекти на територията на Република България, като периодът на промоцията за всеки конкретен търговски обект е посочен по-долу:

 

 

Търговски обект

 

 

Адрес на търговския обект

Период на промоцията за конкретния търговски обект:
супермаркет Жизел Гр.Монтана, ж.к. Младост 27.08.2020г. – 27.09.2020г.
супермаркет Жизел Гр. Монтана, ж.к. Изгрев 27.08.2020г. – 27.09.2020г.
Лайф супермаркет Гр. Троян, ул. „Димитър Икономов- Димитриката“ 53 07.09.2020г. – 07.10.2020г.
Макс марк Гр. Горна Оряховица, ул. „Вичо Грънчаров“ 10 02.09.2020г. – 04.10.2020г.
супермаркет Абсолют + гр. Левски, ул. “Хан Аспарух” 1А 03.09.2020 – 03.10.2020г.
супермаркет Абсолют + гр. Павликени, ул. “Стефан Караджа” 16 03.09.2020 – 03.10.2020г.
супермаркет “ Стиви“ гр. В. Търново, ул. проф. Илия Янкулов 08.09-08.10.2020г.
супермаркет „Стиви“ гр. В. Търново, кв. Бузлуджа, ул. Георги Живков 1 08.09.2020г.
супермаркет „Класико“ гр. В. Търново, кв. Картала, ул. Стоян Михайловски 7 08.09-08.10.2020г.
супермаркет „Класико“ гр. В. Търново, Mall Велико Търново 08.09-08.10.2020г.
супермаркет „Класико“ гр. В. Търново, Беляковско шосе, бул. България 70 08.09-08.10.2020г.
супермаркет „Класико“ гр. В. Търново, ул. Емилиян Станев 9А 08.09-08.10.2020г.
супермаркет „Класико“ гр. В. Търново, ул. Бачо Киро 08.09-08.10.2020г.
магазин EDEA гр. Русе, Mall Rousse 09.09-09.09.2020г
магазин Йоми гр. Велики Преслав, до автогарата 09.09-09.09.2020г
магазин Rai market Гр. Севлиево 15.09-15.10.2020г.
магазин Пламко Гр. Попово, ул. Славянска 2  21.09-21.10.2020г.
магазин Пламко Гр. Попово, ул. Асен Златаров 58  21.09-21.10.2020г.
магазин Пламко Гр. Попово, ул. Панайот Волов 21.09-21.10.2020г.
супермаркет „Цaрица Елена“ гр. Елена, ул. Иларион Макариополски 3 23.09-23.10.2020г.
магазин „Цaрица Елена“ гр. Елена, ул. Иларион Макариополски 9 23.09-23.10.2020г.
магазин “ Свежест“ гр. Трявна 23.09-23.10.2020г.
„Централ маркет“ гр. Дебелец 23.09-23.10.2020г.
магазин „Нивен“ N25 гр.  Габрово 24.09-24.10.2020г.
магазин „Нивен“ N9 гр.  Габрово 24.09-24.10.2020г.
магазин „Нивен“ N24 гр.  Габрово 24.09-24.10.2020г.
магазин „Нивен“ N20 гр.  Габрово 24.09-24.10.2020г.
магазин Аквилон  гр. Свищов (срещу Гробищен парк)  18.09.2020-18.10.2020г.
магазин Аквилон  гр. Свищов (до ОУ Алеко Константинов) 18.09.2020-18.10.2020г.
супермаркет ЦБА гр. Белене, ул. Малчика  18.09.2020-18.10.2020г.
супермаркет „Фамилия“ гр. Две могили, ул. Шипка 5 05.10.2020-05.11.2020г.
супермаркет Каприз гр. Свищов, ул. „Цар Освободител“ 02.11-02.12.2020г.

2.2. За съответния период на промоционалната игра във всеки отделен търговски обект, в който се провежда играта, ще бъдат налични рекламни материали (постери), които ще оповестяват провеждането на промоционалната игра, както и периодът на промоцията за конкретния търговски обект. Рекламните материали за Играта съдържат информация относно начина, по който потребителите могат да се запознаят с настоящите правила за участие в Играта.

2.3. Върху участващите в Играта продукти няма изрично обозначение, указващо, че същите участват в промоционална активност. Организаторът прави провеждането на Играта “Играй и спечели със Сладея прахосмукачка – робот”  публично достояние на широката общественост чрез интернет-сайта: www.sladea.bg, чрез рекламни материали (постери), налични в търговските обекти, в които се провежда играта, и/или по други подходящи начини по свое усмотрение.

Настоящите Правила ще бъдат достъпни на интернет-сайта: www.sladea.bg, за целия период на продължителност на Играта.

2.4. Организаторът информира потребителите за правилата и условията за провеждане на Промоционалната игра чрез публикуване на Официалните правилата за участие на интернет адрес: www.sladea.bg.

РАЗДЕЛ 3

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА.

3.1. В Играта има право да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към момента на участието си в Играта, което пребивава на територията на Република България.

3.2. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора “Захарни заводи трейд” ЕАД, ЕИК: 203498960; или за някое от дружествата от групата на „Захарни заводи“ АД, ЕИК: 104051737 (в това число „Захарни заводи“ АД, ЕИК: 104051737; „Захар“ ЕАД, ЕИК: 123794063;  „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, ЕИК: 200532770; „РМЗ Горна Оряховица“ ЕООД, ЕИК: 104638706).

3.3. „Участник“ в промоционалната игра е всяко физическо лице, което отговаря на изискванията на т. 3.1. и т. 3.2. по-горе и което е изпълнило условията по Раздел 4 от настоящите правила.

3.4 Участието в промоционалната игра е обвързано с покупка на 5 бр. пакети от по 1 кг. бяла захар „Сладея“, закупени с една покупка (наведнъж).

РАЗДЕЛ 4

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА.

4.1. Продукти, участващи в промоцията – Пакет (разфасовка) от 1 кг. бяла захар „Сладея“.

4.2. За да участват в Промоционалната игра, лицата, които отговарят на условията по т. 3.1. и т. 3.2. по-горе, трябва да закупят от някои от обектите по т. 2.1., в периода на Промоционалната игра за съответния търговски обект, 5 бр. разфасовки x 1 кг бяла захар „Сладея“ наведнъж (с една покупка)  и да изпълнят следните стъпки:

4.2.1. На гърба на касовия бон за закупуване на 5 бр. x 1 кг. бяла захар „Сладея“ да изпишат своите три имена и телефонен номер за контакт. Касовият бон задължително трябва да е с дата на издаване в периода на промоцията за съответния търговски обект, от който е реализирана покупката, и трябва да съдържа информация за закупени  5 бр. x 1 кг. бяла захар „Сладея“.

4.2.2. Да пуснат касовата бележка с изписаните на гърба й данни по т. 4.2.1 в специално предназначената за целта промоционална кутия, намираща се в търговския обект, от който са направили покупката.

Касови бонове, които не отговарят на изискванията по т. 4.2.1 и т. 4.2.2. по-горе, няма да участват при тегленето на наградите.

4.3. Всеки потребител може да участва неограничен брой пъти в промоционалната игра, провеждана в един или няколко от търговските обекти по т. 2.1 на настоящите Правила.  Всеки касов бон, за който са изпълнени изискванията на т. 4.2. по-горе, носи на участника шанс за спечелване на награда  съгласно условията на т. 5.2. от настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 5

НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ.

5.1. Предоставените от Организатора награди са общо за всички търговски обекти  – 19 бр. Прахосмукачка робот Rowenta RR6825WH.

5.2. Наградите са разпределени за спечелване по обектите, в които се провежда Играта, като за всеки обект, който не е част от търговска верига (наричан по-долу „самостоятелен търговски обект“), и за всяка търговска верига, в която се провежда играта (независимо от броя търговски обекти от съответната верига, които участват в промоцията), е предвидена по една награда. В тази връзка независимо от броя на касовите бележки, с които даден участник е участвал в промоционалната играта в един самостоятелен търговски обект или в една търговска верига (без оглед на броя търговски обекти от съответната верига, участващи в промоцията), може да бъде спечелена само една награда.

5.3. Печелившите ще бъдат избрани на случаен принцип чрез жребий (изтегляне на печелившите) измежду всички участници в промоцията в съответния самостоятелен обект или търговска верига, които са участвали в играта с касови бонове, отговарящи на изискванията по т. 4.2. от настоящите правила.

Тегленето на наградите ще бъде извършено за всеки самостоятелен обект и търговска верига, участващи в промоцията, по отделно, в срок от 3 работни дни от изтичане на периода на промоцията в съответния търговски обект, респ. в съответната търговска верига. Тегленето ще се извършва в присъствието на представител на Организатора, като за изтеглените печеливши ще бъде съставен Протокол.

5.4. При теглене на наградите за всеки участващ в Промоцията търговски обект, ще бъдат изтеглени по четири касови бона, като първият изтеглен касов бон е печеливш, а останалите 3 са резервни печеливши. Резервните печеливши могат да получат награда по реда на тяхното изтегляне единствено, ако предходният печеливш се е отказал от наградата си или е загубил правото да я получи съгласно предвиденото в настоящите Правила; ако Организаторът не е успял да се свърже с печелившия на посочения от него телефонен номер в срок от 7 работни дни от изтеглянето му, както и в случай че се установи, че предходният изтеглен печеливш е нарушил и/или не отговаря  на  условията  за  участие  в  играта и предвиденото в настоящите Правила.

5.5. След изтегляне на печелившия за съответния самостоятелен търговски обект, респ. търговска верига, печелившият ще бъдат уведомен за това, както и за търговския обект, от който може да получи наградата си,  на посочения от него телефонен номер в срок от 5 работни дни от изтеглянето му.

РАЗДЕЛ 6

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

6.1. Предоставяните в настоящата промоционална игра предметни награди са на стойност над 100 лв. без ДДС, във връзка с което за Организатора възниква законово задължение по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лице (ЗДДФЛ) да подаде към приходната администрация Справка с информация за предоставените предметни награди.

Във връзка с горното, за целите на за идентифициране на печелившите и надлежното изпълнение на законовото задължение на Организатора по чл. 73 ЗДДФЛ, всеки печеливш участник следва в срок от 7 работни дни от датата, на която е уведомен, че е спечелил, да предостави на Организатора на следния имейл адрес: clients@zaharnizavodi.com и/или на следния телефонен номер: +359 889 300 471 своите три имена и ЕГН, а в случай че печелившият е чуждестранно физическо лице – три имена, ЛНЧ и адрес.

Предоставянето на данните по настоящата точка е необходимо задължително условие за получаване на наградата от всеки от печелившите! С вземане на участие в Играта всеки участник декларира, че е запознат с настоящото условие, приема го и се съгласява да предостави горепосочените лични данни при получаване на наградата, в случай че бъде изтеглен за печеливш.

В случай че даден печеливш участник не желае да предостави данните си по настоящата точка или не предостави на Организатора същите в срок от 7 работни дни от датата, на която е бил уведомен, че е спечелил, съответният печеливш губи правото си да получи награда. В този случай наградата се връчва на следващия изтеглен по реда на т. 5.4. резервен печеливш.

6.2. Всеки печеливш участник, който е предоставил данните по т. 6.1. на настоящите Правила в указания в същата точка срок, следва да се яви на място в търговския обект,  указан му от Организатора по реда на т. 5.5, в срок до 14 работни дни от датата, на която е бил уведомен, че е спечелил (и съобразно работното време на съответния търговски обект), за получаване на наградата си.

Наградите се получават лично от печелившия участник или от надлежно упълномощено от него лице (с пълномощно с нотариална заверка на подписа) и само в конкретния търговски обект, указан от Организатора на спечелилия участник по реда на т. 5.5. от настоящите Правила.

В случай че печелившият участник или негов пълномощник не се явят на място в указания от Организатора търговски обект за получаване на наградата си в срока по настоящата точка, съответния печеливш губи правото си да получи наградата. В този случай наградата се връчва на следващия изтеглен по реда на т. 5.4. резервен печеливш.

В случай че на място в търговския обект се яви лице, което твърди, че е печеливш, но същият не е предоставил данните си по т. 6.1. по-горе по указания начин и в определения срок, същият няма да получи награда поради обективна невъзможност за установяване идентичността на  самоличността му със самоличността на печелившия участник.

6.3.  При предоставяне на наградата печелившия участник (или неговият пълномощник) задължително се легитимира като представя лична карта за идентифициране на самоличността си. С цел документиране и удостоверяване получаването на наградата от печелившия участник при предаване на същата се разписва приемо-предавателен протокол. В случай че наградата се получава от пълномощник, същият представя надлежно пълномощно (отговарящо на изискванията на т. 6.2) и изписва собственоръчно в приемо-предавателния протокол своите три имена и ЕГН.

Подписването на приемо-предавателен протокол и предоставянето на данните на пълномощника по настоящата точка (когато е приложимо) са необходимо задължително условие за всеки печеливш участник, за да получи наградата си. В случай на отказ на някой от печелившите участници (или техните пълномощници) да разпишат приемо-предавателния протокол при получаване на наградата, се приема, че съответният печеливш се отказва от наградата си и губи правото да я получи. В този случай наградата се връчва на следващия изтеглен по реда на т. 5.4. резервен печеливш.

6.4. Право да получат награда имат само печеливши участници, които са изпълнили изискванията на т. 6.1, т. 6.2. и т. 6.3. по-горе и които отговарят на условията на Раздел 3 на настоящите Правила.

В случай че бъде установено, че печеливш участник не отговаря на условията по Раздел 3 на настоящите Правила и/или същият не е изпълнил изискванията на т. 6.1, т. 6.2. и т. 6.3. по-горе в указаните срокове, участникът губи правото си на наградата. В този случай наградата се връчва на следващия изтеглен по реда на т. 5.4. резервен печеливш.

6.5. В случай че Организаторът не успее да се свърже с изтеглен печеливш участник на посочения от него телефонен номер в срок от 7 работни дни след изтегляне на печелившия за съответния търговски обект, въпросният Участник губи правото си да получи награда. В този случай наградата се връчва на следващия изтеглен по реда на т. 5.3. резервен печеливш.

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден или грешен телефонен номер за контакт.

6.6. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица или заменяни за тяхната парична равностойност или за други продукти.

РАЗДЕЛ 7

ЛИЧНИ ДАННИ на УЧАСТНИЦИТЕ, СЪБИРАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.

7.1. С оглед разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 Администратор на личните данни, предоставени от участниците за участие в игрите, е “Захарни заводи трейд” ЕАД, ЕИК 203498960, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, „Свети Княз Борис I“ 29.

7.2. Във връзка с организирането на Играта Организаторът ще събира и обработва доброволно предоставените от Участниците лични данни. Организаторът декларира и гарантира, че личните данни на Участниците няма да бъдат обработвани за цели, различни от посочените в настоящите Официални правила.

Промоционалната игра “Играй и спечели със Сладея прахосмукачка – робот” се провеждат при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните/ОРЗД) и на Закона за защита на личните данни.

7.3. Информация за събираните лични данни, цели и основание на събирането и обработването на данните:

7.3.1. Лични   данни, събирани и обработвани във връзка с участието в Играта:

За целите на участието в провежданата от Организатора Игра Администраторът събира и обработва следните лични данни на Участниците, доброволно предоставени от тях –  три имена и телефонен номер.

С участието си в играта всеки от Участниците дава изричното си съгласие доброволно предоставените от него лични данни (три имена и телефонен номер) да бъдат събирани и обработвани от Администратора за целите на провеждане на играта, определяне на печелившите и осъществяване на връзка с печелившите лица.

Основание за обработването е даденото съгласие на Участника (съгласно чл. 6, т. 1, б. „а“ ОРЗД), който с участието си в играта потвърждава, че приема условията на същата и се съгласява с обработването на посочените лични данни.

Събирането и обработването на данните по настоящата точка е необходимо задължително условие за участие в Играта.

7.3.2. Лични   данни, събирани и обработвани във връзка с документиране на получаването на наградите от печелившите Участници и данъчното отчитане на предоставените предметни награди:

Раздаваните в настоящата Игра предметни награди са на стойност над 100 лв. без ДДС и същите представляват „облагаем доход“ по смисъла на ЗДДФЛ.

Във връзка с горното, за целите на документиране на предаването на наградата и изпълнението на законовите задължения на Организатора по чл. 73 ЗДДФЛ за предоставяне на информация към приходната администрация за раздадените награди, задължително условия за получаване на наградата е предоставяне на Организатора на три имена и ЕГН на печелившия,  а когато печелившият е чуждестранно физическо лице – три имена,  ЛНЧ и адрес. В случай че наградата се получава не лично от печелившия участник, а чрез надлежно упълномощен представител при условията на т. 6.2, освен горепосочените данни на печелившия участник пълномощникът предоставя и своите лични данни – три имена и ЕГН. Горепосочените данни се вписват в приемо-предавателния протокол,  който удостоверява предаването на наградата на печелившия участник или надлежно упълномощеното от него лице.

Посочените в настоящата точка лични данни се обработват на законово основание (съгласно чл. 6, т. 1, б. „в“ ОРЗД) , с оглед законовите  задължения на Организатора по чл. 73 ЗДДФЛ.

7.4. Посочените в т. 7.3. лични данни на Участниците ще бъдат обработвани (вкл. съхранявани) от Организатора за следните срокове:

7.4.1.  Личните данни на участниците, необходими за участие в играта – три имена и телефонен номер (данните по т. 7.3.1. по-горе), ще бъдат обработвани за срок от получаването им до 3 месеца от приключването на съответната игра.

7.4.2. Личните данни на печелившите участници (и техните пълномощници, когато е приложимо), необходими за документиране на получаването на наградата и изпълнението на законовото задължение на Организатора по чл. 73 ЗДДФЛ (данните по т. 7.3.2. по-горе) – три имена; ЕГН, съответно ЛНЧ и адрес за чуждестранни физически лица; три имена и ЕГН на пълномощника, когато е приложимо, и подпис на лицето получило наградата (положен на приемо-предавателния протокол за предаване на същата), ще бъдат обработвани и съхранявани от Организатора за срок от 11 години, съгласно законовото задължение на Администратора по чл. 38, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол.

Телефонните номера на печелившите участници, предоставени от тях при участието им в играта,  ще бъде съхранявани от Организатора за срок от 3 месеца от приключването на играта.

7.4.3. След изтичане на определените срокове за обработване на събраните във връзка с играта лични данни, посочени в т. 7.4.1. и т. 7.4.2. по-горе,  Организаторът ще унищожи същите.

7.5. Администраторът осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране.

Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

7.6. Администраторът може да предоставя личните данни на участниците на следните трети лица получатели:

  • Три имена и ЕГН на печелившия участник ще бъдат предоставени от Организатора на представител на търговския обект / верига, от които печелившият е изтеглен, с цел идентифициране самоличността на същия при предаване на спечелената награда и документиране на получаването на наградата.
  • Личните данни на печелившите участници, необходими за изпълнението на задължението на Организатора по чл. 73 ЗДДФЛ (три имена и ЕГН, съответно три имена, ЛНЧ и адрес за чуждестранни физически лица), ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите в изпълнение на нормативните задължения на Организатора.

Личните данни на участниците могат да бъдат предоставяни и на други държавни органи, различни от НАП, в случай на изискване на подобна информация от съответните държавни органи при надлежно упражняване на властническите им правомощия.

7.7. Права на участниците съгласно Регламента (GDPR/ОРЗД) и ЗЗЛД:

Всеки от Участниците има следните права във връзка с обработваните от Администратора негови лични данни:

(а) Право на достъп до личните данни, които се отнасят до тях, след писмено заявление до Организатора.

(б) Право на възражение срещу обработването на личните им данни от Организатора. Основателните възражения се удовлетворяват.

в) Право на Участника да поиска Организаторът да коригира обработваните негови лични данни,  когато установи, че същите са неточни;

(г) Право на Участника да поиска от  Организатора ограничаване на обработването на събраните за него данни, в случай че е налице някое от посочените в чл. 18 ОРЗД обстоятелства (например ако Участникът се е усъмнил в точността на обработваните за него лични данни или е възразил на легитимната цел или е оспорил законовото основание за обработка на личните данни от страна на Организатора, Участникът може да поиска ограничаване на обработването на събраните за него данни до разрешаване на казуса).

(д) Право на Участника да поиска от Организатора изтриването на свързаните с него лични данни („Правото да бъдеш забравен“).

(е) Право на Участника да подаде жалба относно обработването на личните му данни от страна на Организатора до Комисията за защита на личните данни на e-mail адрес: kzld@cpdp.bg и на адрес: Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

7.8. Участниците, които искат да упражнят правата си по т. 7.7, букви от (а) до (д) вкл.,  трябва да изпратят, лично или чрез упълномощено от тях лице, заявление на имейл адрес: dpo@zaharnizavodi.com, което съдържа:

  • името на участника,
  • телефон за връзка,
  • наименование на играта във връзка, с която са били събрани личните му данни,
  • описание на искането,
  •    предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп).

Заявлението следва да бъде подписано.

При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно.

Даденото от лицата съгласие за обработване на личните им данни, необходими за участие в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 ОРЗД. В случай че съгласието бъде оттеглено преди края на играта и/или преди предаването на наградите, участникът губи правото си на участие в играта, респ. правото си да получи награда.

Администраторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Администратора в нарушение на задълженията им съгласно приложимите национални и/или наднационални нормативни актове (закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики).

Във връзка с горното, Организаторът няма да уважи искания за заличаване на съхраняваните от него данни за печеливш участник, който е получил наградата си, доколкото след предаване на наградата на спечелилото лице Организаторът съхранява и обработва събраните от печелившия данни по т. 7.4.2 на настоящите Правила на законово основание, за изпълнение на нормативно вменените му задължения по ЗДДФЛ.

7.9. С участието си в Играта всеки от Участниците приема настоящите Официални правила и

ДЕКЛАРИРА:

(а) Запознат/а/ съм с целите на обработване на личните ми данни;

(б) Доброволно прeдоставям личните ми данни;

(в) Давам своето доброволно информирано съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от Организатора, за целите на провеждане на играта, определяне на печелившите и осъществяване на връзка с печелившите лица, съгласно посоченото в  настоящите Официални правила;

(г) Информиран съм, че по реда на т. 7.8. във всеки един момент мога да оттегля предоставеното от мен съгласие си за обработването на личните ми данни.

РАЗДЕЛ 8

ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Промоционалната игра, или за грешки и/ или недостатъци при провеждане на играта, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страниците: www.sladea.bg и/или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Промоцията, които са възникнали поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица или не са възникнали по вина на Организатора.

8.3. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция относно непечеливши претенции, включително при неспазени срокове по т 6.1. и т. 6.2. от настоящите Правила или при други подобни поводи.

8.4. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградите.

8.5. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди. Същите се предоставят съгласно условията на техните производители и/или разпространители.

8.6. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност на даден участник за участие в Игрите поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол, включително когато тези обстоятелства се дължат на грешни или непълни данни, предоставени от участника. Организаторът не носи отговорност при предоставен невалиден, неактивен, несъществуващ телефонен номер, ако последният е извън покритие на мобилния оператор или каквато и да е друга причина.

8.7. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време, във връзка или по повод на участието му в настоящата Игра, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.

РАЗДЕЛ 9

ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

9.2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва настоящите Правила, като промените влизат в сила от момента на публикуването им на интернет адрес: www.sladea.bg.

Участниците в Игрите следва сами да проверяват за промени в приложимите Официални  правила на играта и Организаторът няма задължение да ги информира изрично по какъвто и да е друг начин за промени в Официалните правила.

9.3. Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участниците във връзка с Играта се решават между тях чрез преговори, а в краен случай, при невъзможност да се постигне споразумение – спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд. Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.

9.4. Официалните правила влизат в сила от датата на публикуването им на интернет адрес: www.sladea.bg и са валидни за целия период на провеждане на промоцията, до окончателното уреждане на всички отношения между Организатора и печелившите участници във връзка с промоционалната игра.

Успех на всички участници!