Политика за защита на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА SLADEA.BG

 

I. ПРЕДМЕТ

1.1. „Захарни заводи“ АД притежава, управлява и администрира уеб сайта sladea.bg. Настоящата Политика за защита на личните данни е предназначена да информира физическите лица – потребители, посещаващи уеб сайта www.sladea.bg, относно събирането, използването, разкриването, коригирането, прехвърлянето и съхраняването на техни лични данни от страна на „Захарни заводи“ АД.

1.2. „Захарни заводи“ АД, ЕИК: 104051737, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Св. Княз Борис I” № 29, тел: +359 618 69 500; Е-mail: office@zaharnizavodi.com, е Администратор на личните данни, събирани от физическите лица – потребители, посещаващи настоящия уебсайт: www.sladea.bg, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Координати за контакт с определеното от Администратора Длъжностно лице по защита на данните: тел: 0618/69 488; email: dpo@zaharnizavodi.com .

Моля да се запознаете внимателно с настоящата Политика за защита на личните данни! Доколкото част от Вашите лични данни започват автоматично да бъдат обработвани по начина, указан в настоящия документ, от момента, в който посетите този уебсайт, в случай че не желаете да обработваме Личните Ви данни по разписания по-долу начин, нямаме техническа възможност да Ви предоставим ползване на услугите на сайта www.sladea.bg и следва да преустановите използването му!

II. ЛИЧНИ ДАННИ И СУБЕКТИ НА ДАННИТЕ

2.1. Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

2.1.1. Категории лични данни, които могат да бъдат обработвани при посещение на уебсайта www.sladea.bg, са:

– Онлайн идентификатори, съхранени в “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя;

–  Информация за вида на използвания браузър, устройство и операционна система, както и информация за доставчика на интернет и/или мобилната телефонна услуга;

–  Информация за стандартна сървърна регистрационна информация;

– Данни за IP адрес (интернет протокол адрес) на потребителското устройство, както и GPS данни за местоположението и/или географски данни (местоположение и език);

– Информация за извършени действия от субекта в настоящия уебсайт (посетени страници; дата и продължителност на посещението; търсене и др.);

– Информация за интернет сайтовете, посещавани преди и след като сте посетили нашите сайтове;

–  Демографски данни (възраст, пол) и интереси (които самостоятелно не са в състояние да идентифицират отделно физическо лице);

–  Имена и/или e-mail (в случай че Вие сами доброволно предоставите същите във формата за коментари, налична на нашия сайт, както и в случай на отправено от Ваша страна писмено запитване или друг вид писмена комуникация, изпратена до нас по e-mail).

2.1.2. Лични данни, събирани от физическите лица, посещаващи настоящия уебсайт, във връзка с провеждани промоционални игри и/или активности на www.sladea.bg .

В случай че за целите на участие на потребителите в промоционални игри и/или друг вид активности, провеждани на уебсайта www.sladea.bg, е необходимо събирането и обработването на лични данни, различни от посочените в настоящата Политика, информацията относно личните данни, събирани във връзка със съответната игра/активност, както и тяхното използването, цели и основания за обработване, срокът им за съхранение, условията по тяхното разкриване, прехвърляне, съхраняване и заличаване ще бъдат регламентирани в конкретните Общи условия, които регулират провеждането на съответната игра или активност.

2.2. Субект на лични данни е всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват. Субекти на лични данни са всички физически лица – посетители на настоящия уеб сайт: sladea.bg (по-долу наричани за краткост „потребители“). Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си домейна www.sladea.bg , или посещава различни негови секции и подстраници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра, или чрез препратка от друг интернет сайт).

2.3. Лични данни на непълнолетни лица: Настоящият уебсайт е предназначен за лица, навършили 18 години. Ако Вие сте непълнолетно лице, не следва да използвате настоящия уебсайт без преди това да ни предоставите изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник/попечител. В случай че използвате сайта ни без такова разрешение, Вие скривате от нас важна информация и ние няма да носим отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последица от това укриване на информация от Ваша страна.

2.4. Обработване на лични данни представлява всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

III. ЦЕЛ И ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

3.1. Целите на обработването на събраните от потребителите на настоящия уебсайт лични данни са:

– осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на уебсайта www.sladea.bg и оптимизиране на трафика;

– преброяване на посетителите и анализ на посещаемостта на уебсайта, което способства Администратора да анализира до колко хора достига информацията, която се публикува на сайта;

– идентифициране на отделния потребител при повторно посещение на сайта и улесняване на използването на същия;

– идентифициране на преференциите на посетителите на уебсайта с цел подобряване на достъпното в същия съдържание и оптималното му структуриране;

– публикуване на Вашите коментари на сайта и осъществяване на комуникация с Вас по Ваши запитвания или друг вид писмена комуникация, изпратени към нас.

3.2. Правно основание за обработването на посочените в настоящата Политика лични данни е легитимният интерес на „Захарни заводи“ АД, който обработва описаните в настоящата политика лични данни за целите по т. 3.1 по-горе, с цел развиване на дейността си и популяризиране на предлаганите от него продукти. Някои от Вашите лични данни, събирани във връзка с „бисквитките“, се обработват на основание изрично предоставеното от Вас съгласие с политиката за бисквитки на сайта, описана по-долу в настоящия документ. Доброволно предоставените от Вас данни при използване на формата за коментари, налична на сайта, и/или в случай на отправено по e-mail запитване или друг вид писмена комуникация към нас също ще бъдат обработвани на основание Вашето съгласие.

С публикуването на коментар на настоящия уебсайта през наличната форма за коментари, Вие давате изричното си съгласие посочените от Вас имена да бъдат публикувани под коментара.

3.3. Администраторът съхранява събраните лични данни на субектите за такъв период от време, колкото е необходимо с оглед постигане на целите, за които същите са събират и обработват, или за да бъдат спазени изискванията на приложимото национално и европейско законодателство.

След изтичане на срока за съхранение на съответната категория лични данни, същите са заличават.

Сроковете за съхранение могат да бъдат удължени допълнително в случай на обективни обстоятелства, които налагат това, като например в случаите на досъдебни, съдебни или арбитражни производства, спиране/прекъсване на давностни срокове, както и в случай на искане от страна на компетентни държавни органи.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТИ /COOKIES/ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

4.1.Бисквитки” (Cookies)

Нашият интернет сайт – www.sladea.bg, използва технологията, наречена „бисквитки”. „Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. На нашия уеб сайт използваме „бисквитки” във връзка с неговото функциониране, ефективност, анализ на посещенията и оптимално структуриране.

Повечето интернет браузъри позволяват контрол на употребата на „бисквитки“. Въпреки това някои „бисквитки“ се записват на устройството Ви при отварянето на сайта без ние да сме имали възможност да поискаме съгласие. Използвайки настоящия уебсайт , Вие със съгласяване с употребата на тези „бисквитки“. За запаметяването на другите „бисквитки“ ще бъде необходимо Вашето съгласие. Необходимо е да извършите справка в инструкциите за Вашия Интернет браузър, за да научите повече за тази функция и да посочите Вашите предпочитания относно „бисквитките”. Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може да изключите, както нашите „бисквитки“, така и „бисквитките“ на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите на настоящия уебсайт www.sladea.bg.

В случай че използвате активна връзка, налична на www.sladea.bg , която Ви препраща към друг сайт, последният ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, за които ние не отговаряме. Препоръчваме Ви да се запознаете с Политиката за бисквитките на сайтовете, които посещавате!

4.2. Google Analytics

С цел извършване на анализ на събраните чрез „бисквитките“ статистически данни относно посещаемостта на настоящия уебсайт и потребителските преференции ние използваме приложението Google Analytics. Ние автоматично събираме информация за вида на Вашето устройство, операционната система, браузъра; доставчика на интернет и/или мобилна телефонна услуга; стандартна сървърна регистрационна информация; интернет протокол адреси (IP адреси); GPS данни за местоположение и/или географски данни (местоположение и език), които обикновено не идентифицират отделния потребител; интернет сайтовете, посещавани преди и след като сте посетили наши сайтове; демографски данни (възраст, пол) и интереси (не можете да бъдете идентифицирани само посредством тази информация); поведение в нашите интернет сайтове (посетени страници, продължителност на престоя, търсене). Ние събираме и обобщаваме тази информация, за да разберем как посетителите на сайта използват същия и да извършим анализ на преференциите на потребителите с цел подобряване и оптимално структуриране на наличното в сайта съдържание.

V. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Ако обработваме Ваши Лични данни, Вие имате следните права:

  • Право на информираност: Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни при посещение на уебсайта: sladea.bg
  • Право на достъп до личните Ви данни: Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им.
  • Право на поправка (коригиране) на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да изискате да коригираме тези лични данни.
  • Право на изтриване на лични данни (правото „да бъдете забравени“): При определени обстоятелства, посочени в чл. 17, т. 1 на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (в случай че обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им от наша страна, имате право да изискате изтриване на личните Ви данни от наша страна.
  • Право на ограничаване на обработването: При определени обстоятелства, посочени в чл. 18, т. 1 на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Също така, можете сами да изключите или блокирате “бисквитките”, както и да изтриете същите, като промените настройките на браузъра си, както и можете да не се съгласявате с Политиката за бисквитки на сайта. Ако изключите “бисквитките“ е възможно не всички функционалности на сайта да бъдат достъпни!

  • Право на възражение срещу обработването: При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, Вие имате право да възразите срещу подобно обработване по съображения, свързани с конкретната ситуация.
  • Право на преносимост на данни: В случай че е технически възможно, Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.
  • Право на оттегляне на съгласие: Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което се извършва на база даденото от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.
  • Право на подаване на жалба в надзорен орган: В случай че считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни, Вие имате право да подадете жалба пред компетентния надзорен орган в Република България – Комисията за защита на личните данни:

                   Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-519,
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

5.2. Ред за упражняване на правата на субектите на лични данни:

Правата по т. 4.1. по-горе се упражняват, чрез отправяне на писмено искане до Длъжностното лице по защита на данните, определено от Администратора, на следния -mail адрес: dpo@zaharnizavodi.com .

При подаване на искане за осигуряване на достъп, за поправка или изтриване на лични данни, за ограничаване достъпа до лични данни или за преносимост на данните, представляващият Администратора разглежда искането и в случай че уважава същото, искането на лицето се изпълнява (при искане за достъп до обработваните лични данни, същите се предоставят в предпочитаната от заявителя форма). Срокът за разглеждане на искането и произнасяне по него е 30-дневен от деня на подаване на  същото, съответно 60-дневен, когато е необходимо повече време за събиране личните данни на лицето с оглед възможни затруднения в дейността на Администратора. Решението се съобщава писмено на субекта лично срещу подпис, по ел. поща или по пощата с обратна разписка. Когато данните не съществуват или не могат да бъдат предоставени на определено правно основание на заявителя, искането се отхвърля с мотивирано решение.

При отправено възражение от субекта на личните данни Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че за него съществува друго законово основание за продължаване на обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Срокът за разглеждане на възражението и произнасяне по него е 30-дневен от деня на подаване на  същото. Решението се съобщава писмено на субекта лично срещу подпис, ел. поща или по пощата с обратна разписка.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА

6.1. При събирането и обработването на личните данни на потребтелите на настоящия уебсайт, „Захарни заводи“ АД осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване на Вашите лични данни.

Защитата на обработваните Ваши лични данни, посочени в настоящата Политика, се осъществява чрез поредица от вътрешноорганизационни мерки, гарантиращи тяхната сигурност.

VII. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

7.1. В качеството си на администратор на лични данни и с оглед администрирането, техническата поддръжка и функционирането на уебсайта sladea.bg във вида му към настоящия момент, “Захарни заводи“ АД може да използва съдействието и услугите на трети лица. В случай че за изпълнение на възложените им от Възложителя дейности трети лица имат достъп до лични данни на посетителите на настоящия сайт, същите се явяват „Обработващи лични данни“ по смисъла на чл. 4, т. 8) на Регламент (ЕС) № 2016/679 (GDPR). В този случай Обработващите лични данни са задължени, по силата на договор, сключен между тях и Администратора, да обработват личните данни, до които имат достъп, в пълно съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 (GDPR), българския Закон за защита на личните данни, както и всички други относими нормативни вътрешни и европейски нормативни актове.

7.2. С оглед на използването на всички функционалности на уебсайта и оптимизиране на структурата и съдържанието на същия, освен от администратора и обработващите лични данни, Вашите личните данни ще бъдат достъпни и до приложението Google Analytics, което е услуга за уеб анализ, която използваме, за да проследяваме използването на настоящия уебсайт и да изготвяме отчети за дейността на потребителите, с цел подобряване на предлаганата от нас услуга.

7.3. Извън посочените в т. 7.1. и т. 7.2 случаи, администраторът няма да предоставя Вашите лични данни на други трети лица – получатели, вкл. няма да предава данните Ви на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство, или на международна организация. Изключение от правилото по настоящата точка се допуска, в случай че за Администратора съществува законово задължение да разкрие или сподели съответните лични данни или е получил изричното съгласие от съответния субект на данни, като и в този случай разкриването (предаването) на данни ще се осъществява само при условие че са спазени разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и останалите приложими европейски и/или национални нормативни актове за защита на личните данни.

VIII. АКТИВНИ ВРЪЗКИ С ДРУГИ САЙТОВЕ

8.1. Настоящият уебсайт: www.sladea.bg съдържа връзки (линкове) към страницата на „Захарни заводи“ АД във Facebook и Instagram.

Кликвайки върху активните връзки (линковете) към някоя от горепосочените социални мрежи, налични на нашия сайт, Вие ще бъдете пренасочени към съответната социална мрежа и от този момент личните Ви данни ще бъдат обработвани в съответствие с нейната Политика за личните данни.

„Захарни заводи“АД не носи отговорност за вида и начина на обработване на Вашите лични данни от трети лица, линкове към чиито сайтове са достъпни на www.sladea.bg.

Препоръчваме Ви да прочетете Политиките (декларациите) за поверителност на личните данни на другите уебсайтове, които посещавате!

8.2. Настоящият уебсайт: www.sladea.bg съдържа активни връзки (линкове) към корпоративния сайт на „Захарни заводи“ АД – www.zaharnizavodi.com , и онлайн магаизна на „Захарни заводи“ АД – www.sladkoe.bg .

Вашите лични данни, събирани при посещаването на горепосочените сайтове, ще бъдат обработвани в съответствие с Политиката за защита на личните данни, налична на съответния сайт, а в случай че такава не е налице – с Политиката за защита на личните данни в групата „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ“, достъпна на: www.zaharnizavodi.com/gdpr.

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана в случай на изменения в приложимото законодателство или по инициатива на Администратора.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на настоящата страница и влизат в сила от същия момент!